Renditingimused

RENDITINGIMUSED

Haagissuvila broneerimiseks peab rentnikul olema kehtiv juhiluba ning juhistaaži vähemalt 3 aastat. Lisaks veendub rentnik enne broneeringu tegemist, et tal on olemas haagissuvila vedamiseks vajalik juhiloakategooria vastavalt oma sõiduki registrimassile.

Haagise täismass on 1550 kg. Haagise täismassist tulenevalt on juhil vajalik – B kategooria juhtimisõigus (kui veduki täismass ei ületa 1950 kg )B96 (autorong kuni 4250 kg) või BE kategooria juhtimisõigus (autorong kuni 7000 kg).

Broneerimine, tagatisraha ja tasumine

Haagissuvila broneerimistasu on 200 €, mille arvestame renditasu sisse. Broneering jõustub, kui rendifirma on kinnitanud soovitud kuupäevade saadavuse ja broneerimistasu on laekunud Castrum Grupp OÜ arveldusarvele. Broneeringu tühistamisel broneerimistasu ei tagastata. Muude sobivate vabade kuupäevade olemasolul saab broneeringut muuta.

Pärast broneeringu kinnitamist tasub rentija tagatisraha 350 €, mis tagastatakse rentijale 10 tööpäeva jooksul pärast õigeaegset tagastamist, juhul kui haagissuvila tagastatakse samas seisus ning ei ole ilmnenud varjatud vigu ega muid pretensioone.

Tagatisraha ja renditasu (millest broneerimistasu on maha arvutatud) tasutakse Castrum Grupp OÜ arveldusarvele minimaalselt 3 tööpäeva enne rendiperioodi algust või eelneval kokkuleppel sularahas kohapeal.

Minimaalne rendiperiood on 1 päev.

Kindlustus, vastutus

Rendihind sisaldab liikluskindlustust ning kaskokindlustust. Rentniku omavastutuse suurus on 350 €, varguse korral 15% haagise väärtusest (väärtuse summa toodud välja rendilepingus).

Rehvid ja veljed ei ole kindlustatud ning nende eest vastutab täies ulatuses rentnik.

Rentnik informeerib rendileandjat koheselt rikke, õnnetuse, varguse või röövi korral. Varguse või röövi korral, vajadusel ka õnnetuse korral informeerib rentnik koheselt politseid ning võtab neilt kirjaliku tõendi kindlustuse jaoks.

Varguse korral on rentnik kohustatud esitama haagissuvila võtmed ning registreerimistunnistuse.

Rentnik on kohustatud Rendifirmale hüvitama Sõidukilt kaotsiläinud, varastatud või kahjustatud osade ja lisavarustuse maksumuse täies ulatuses, kui tegemist ei ole kindlustusjuhtumiga.

Rentnik on täies ulatuses vastutav haagisele, selle seadmetele või kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest kui:

 • haagissuvilat on transporditud alkoholijoobes või mõne muu narkootilise aine mõju all.
 • haagissuvilat on tranporditud/kasutatud seadusi rikkudes ja/või seaduse vastastel eesmärkidel
 • haagissuvilat on kasutatud/transporditud mitte vastavuses kehtivate liikluseeskirjadega
 • rentniku hooletuse või ettevaatamatuse tõttu on haagissuvila dokumentatsioon ja/või haagissuvila võtmed kaotsi läinud või varastatud

Kõik rendiperioodil põhjustatud nõuded kolmandatelt isikutelt kuuluvad rentniku poolt hüvitamisele ka tagantjärele.

Haagise sõidukõlbmatuks muutumisel välismaal kohustub rentnik haagise transportima Eesti piirini omal kulul.

Haagissuvila üleandmine ja tagastamine

Rendifirma annab haagise rentnikule üle kokkulepitud ajal ja kokkulepitud kohas, koristatuna ning tehniliselt heas töökorras. Haagise üleandmisel on kaasas kaks gaasiballooni (vähemalt üks täielikult täidetud), veepaagid täidetud ja wc-kassett puhastatud. Haagise üleandmisel sõlmitakse rendileping, rentnik kontrollib vastuvõtmisel haagise seisukorda ja teatab rendileandjale haagise võimalikest vigadest/puudustest koheselt ning need fikseeritakse rendilepingus.

Rendiperiood algab esimesel rendipäeval kell 12:00 ja lõpeb viimasel rendipäeval hiljemalt kell 12:00, kui poolte vahel ei ole kokku lepitud teisiti.

Rentnik tagastab haagise kokkulepitud ajal ja kohas, samas seisukorras, milles ta selle sai –  koristatult, wc-kassett tühjendatud ja puhastatud. Välipesu ei ole nõutav, kui sõiduk ei ole tugevasti, eripuhastust nõudvalt määrdunud. Väline eripesu 60 €. Korrektselt koristamata haagise puhul on rentnikult õigus nõuda leppetrahvi või pidada kinni tagatisrahast 100 €. Eriti määrdunud, väga põhjalikku koristust vajava haagise puhul leppetrahv/kinnipidamine tagatisrahast 100 €+ 50 €/h vastavalt koristusele kulunud ajale. Rentnikult on õigus nõuda leppetrahvi või tagatisrahast kinni pidada 50 €, kui wc-kassett ei ole tühjendatud ning korrektselt puhastatud. Vead mida ei olnud rendile andmise hetkel ja mida ei saa lugeda normaalseks kulumiseks korvab rentnik täies ulatuses.

Kui rentnik tagastab haagise enne kokkulepitud rendiperioodi lõppu, siis üldjuhul rendiperioodi eest tasutud raha ei tagastata.

Kui haagissuvila tagastatakse rohkem kui 1 tund hiljem eelnevalt kokkulepitud ajast, on rendileandjal õigus nõuda täiendavalt ühe rendipäeva tasu. Kui rendilevõtja hilineb sõiduki tagastamisega rohkem kui ühe päeva siis on rendileandjal õigus nõuda hilinetud päevade eest topeltrenti. Lisaks kaotab rentnik õiguse tagatisrahade tagasisaamiseks ja on kohustatud hüvitama kõik järgmise rentniku poolt esitatud dokumenteeritud kulud (broneeringud, laevapiletid jne), mis on tekkinud seoses sõiduki tagastamise hilinemisega. Juhul kui rentnik ei ole tagastanud haagissuvilat kokkulepitud/rendilepingus märgitud ajal ja kohas ning rendifirmaga ei ole kokku lepitud rendilepingu pikendamise osas, teatab rendifirma politseile haagissuvila kadumisest, kuulutab haagissuvila tagaotsitavaks ja võib kasutusele võtta muud vajalikud abinõud. Haagissuvila on varustatud gps-seadmega.

Kasutamine

 • Rentnik on kohustatud kasutama haagissuvilat korralikult ja heaperemehelikult ning mõeldes ka tulevastele rentnikele.
 • Inimeste viibimine sõidu ajal haagissuvilas on rangelt keelatud.
 • Rentnik kohustub mitte andma haagist üle kolmandale isikule rendileandja nõusolekuta.
 • Suitsetamine haagissuvilas on rangelt keelatud, rikkumisel trahv 200 €.
 • Meie haagises ON lubatud lemmikloomad.
 • Rentnik on kohustatud kasutama haagist ainult teedel, mis on teed teeseaduse mõttes ning üldkasutatavatel parkimiskohtadel ja kämpingutes. Keelatud on kasutada sõidukit töömaal ja tööliste eluasemena.
 • Haagissuvila kasutamisest väljaspool Eestit peab rentnik teatama enne rendiperioodi algust. Haagissuvilat on lubatud kasutada Euroopas, v.a Aserbaidžaan, Gruusia, Kasahstan, Moldova, Ukraina, Valgevene ja Venemaa.

Rendifirma vastutus rikke korral

Rendifirma ei vastuta enne rendiperioodi või selle ajal otseselt ega kaudselt rentnikule tekkivate kahjude eest (reisi ärajäämine, või katkemine, planeeritud marsruudi muutumine jms.), mis tulenevad rendiperioodi katkemise või viivitusega seoses haagissuvila rikkega.

Rendilepingu katkemine

Rendifirmal on õigus katkestada rendileping kui tuleb ilmsiks, et rentnik on oluliselt rikkunud rendilepingu tingimusi, on haagist rentides esitanud rendifirmale valeandmeid või ei tule toime haagise kasutamisega.

Kui haagise kasutamine muutub võimatuks haagise kahjustuse, rikke, avarii või varguse tõttu, loetakse rendileping lõppenuks hetkest, millal sellekohane kirjalik informatsioon jõuab rendifirmani.

Rendileandjal on õigus lõpetada leping ühepoolselt ennetähtaegselt ja nõuda haagise kohest tagastamist, kui ilmneb, et rentnik ei täida või ei suuda täita lepingu tingimusi, kahjustab haagist või ohustab enda ja teiste turvalisust.

Iga allakirjutatud leping on siduv – ka juhul, kui Te ei ole seda läbi lugenud või sellest aru saanud. Soovitame Teil alati enne lepingu allkirjastamist tingimused täpselt läbi lugeda ning vajadusel täpsustada. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata või lahendatakse kohtus.